Tukue:Toadua

From The Toaq Wiki

Pỏ Tóaqzu ga tỏakue mí Tỏadua fïeq mí Baq· da. Tỉ máq da.

Tì máq bı dẻq jỏaı há júaocuegı tỏa da. Mao dẻq há fîeq ja níq tỏa da.

Shè chô ro chôgıq há sa tỏa bı jủoq kỏekuaq hó máq da.

Nỉe pó Tóadua ga kẻajuao mí Github da.