Tukue:Toadua

From The Toaq Wiki
Revision as of 17:35, 23 September 2022 by Mỉ Mỉao ga Nhäqpy (talk | contribs) (i know how links work.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Pỏ Tóaqzu ga tỏakue mí Tỏadua fïeq mí Baq· da. Tỉ máq da.

Tì máq bı dẻq jỏaı há júaocuegı tỏa da. Mao dẻq há fîeq ja níq tỏa da.

Shè chô ro chôgıq há sa tỏa bı jủoq kỏekuaq hó máq da.

Nỉe pó Tóadua ga kẻajuao mí Github da.