Tukue:Usonagua

From The Toaq Wiki

Gủa mí Ủsonagua (kıo mao mỉ Jủeseıgua na ru nò Íqlızu bı shủ « United States of America » ru shủ « America » da kı) na ru tỉ hóq Béromerıka da. Bỏ Úsonagua sa 50ẻı gủapaq da. Bủa sa poq pëıhuaq hóa péı 331mẻga cy hóq da. Jỏqdoaq mí Bashıqtoq-Dı-Sı hóq da. Bẻro Kánadagua Úsonagua na ru nảmı Méhıkogua hóq da.