Joq kaıce

From The Toaq Wiki
Revision as of 21:41, 12 December 2022 by Mỉ Mỉao ga Nhäqpy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hıo ka! Tıjaı ínhe súq tî Tóaqbıkıtukue ka!

Tuq bıkıtukue